Adatkezelési Szabályzat.

Adatkezelési szabályzat

 

Adatkezelési szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2018. június 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadta:…………………………………………………… 

 

Tulajdonos/ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 verzió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.      Bevezetés

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szabad Úszó Sportsuli Kft (1118 Budapest Rétköz u. 12. 3. em.16 Cégjegyzékszám:01-09-296033;Ügyvezető: Gajda Ágostön ; E-mail cím: szabaduszosuli@gmail.com; Telefonszám: 06-30 244-1032), mint Adatkezelő által rögzített elveket, különös tekintettel a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során figyelembe vegye az EU 2016/679-es rendeletet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról), azaz GDPR és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt (Info törvény) és annak rendelkezéseit megtartva járjon el. 

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő és az ügyfelei között létrejött megrendelés elválaszthatatlan részre.

 

Az Adatkezelővel kötött megrendelés (nyilatkozat) aláírásával elismerik, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelőnek megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat az adatkezelő az adatbázisában rögzítse  a törvényi kötelezettségeknek megfelelve, továbbá üzleti és kommunikációs célból, hogy a szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos adatokról, azok változásairól tájékoztatást kapjanak. 

 

Adatkezelő kapcsolattartó: Gajda Ágoston

 

E-mail cím: szabaduszosuli@gmail.com

 

Telefonszám: 06-30 244-1032

 

2.      Alapfogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. 3.      Adatkezelés célja és jogalapja

 

 

 

Az adatkezelés célja a Szabad Úszó Sportsuli Kft-vel kapcsolatban lévő Munkavállalók, továbbá Megrendelők (Vevők), Megbízott szolgáltatók (Szállítók), kapcsolattartóinak, mint Ügyfelek beazonosítása.

 

 Az adatkezelés történhet:

 

-          szolgáltatás nyújtására irányuló megrendelés teljesítése érdekében;

 

-          jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

 

-          az érintett hozzájárulása alapján;

 

-          az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján

 

 

 

 

 

 1. 4.      Ügyfelek adatainak kezelése

 

4.1 Az Ügyfelektől az alábbi adatok gyűjtése történik kapcsolattartás céljából, természetes személyeként:

 

-          név

 

-          telefonszám

 

-          e-mail cím (amikor jelentkezik a táborra)

 

-          lakcím

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok címzettjei: Szabad Úszó Sportsuli Kft vezetői és dolgozói

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az éritett hozzájárulásának visszavonásáig

 

4.2 Az Ügyfelek egészségügyi nyilatkozatban nyilatkoznak a gyermekük egészségügyi állapotáról a tábor megkezdése előtt a gyermek megfelelő ellátás biztosítása céljából. A megadandó adatok köre a következő:

 

-          gyerek neve

 

-          születési hely, idő

 

-          édesanyja neve

 

-          allergia, gyógyszerérzékenység, ételintoleranciára vonatkozó adatok

 

-          gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedése

 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, törvényi kötelezettség

 

A személyes adatok címzettjei: Szabad Úszó Sportsuli Kft vezetői és dolgozói

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a tábor befejezését követő három hónapig.

 

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

(1)   Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 

a)

az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 

b)

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 

c)

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

 

d)

a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

 

e)

adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 

f)

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 

(2)   Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 

a)

  a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 

b)

az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

 

c)

a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 

d)

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 

e)

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

f)

a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

(3)   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 

 

 

 1. 5.       Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

A Szabad Úszó Sportsuli Kft jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

 

A kezelt adatok:

 

-          név

 

-          cím

 

Az adatkezelés jogalapja: törvényi jogalap

 

A személyes adatok címzettjei: a Szabad Úszó Sportsuli Kft vezetői, dolgozói, adatfeldolgozói.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8+1 év

 

 1. 6.      Honlap (www.kalandturasuli.hu)

 

A Szabad Úszó Sportsuli Kft honlapot üzemeltet a cég szolgáltatásainak népszerűsítése és bemutatása érdekében.

 

Weboldalon adatgyűjtés nem történik. A honlap sütiket nem használ.

 

 1. 7.      Közösségi oldal használata (Facebook)

 

 

 

a)      A Szabad Úszó Sportsuli Kft termékei, szolgáltatásai megismertetése gyerekek napjának bemutatása céljából Facebook oldalt tart fenn.

 

b)      A Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

 

c)      A Szabad Úszó Sportsuli Kft Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

 

d)      A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

 

e)      Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szabad Úszó Sportsuli Kft előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

 

f)       A Szabad Úszó Sportsuli Kft nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szabad Úszó Sportsuli Kft nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

 

 1. 8.      Hírlevél küldés

 

Az adatkezelő szolgáltatásának megrendelésével, valamint email címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő a megadott email címre tábori kiírásokat, és egyéb, a céggel kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével. ?

 

Az adatkezelő    az e-mailon történő jelentkezés során a szülők mint kapcsolattartók adataiból (név, email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő e-mail címre hírleveleket küld a Szabad Úszó Sportsuli Kft. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat az adatkezelő saját rendszerében – az Európai Unión belül található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

 

A személyes adatok címzettjei: a Szabad Úszó Sportsuli Kft vezetői, dolgozói,

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 1. 9.      Adatfeldolgozó

 

Az adatfeldolgozás és adatkezelés is Európai Unión belül történik. Az adatkezelő az adatkezelési folyamataihoz fent tartja a jogát, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat megfelelő biztonsággal kezelik, melyről az adatkezelőt írásban tájékoztatják.

 

 1. 10.  Címzettek:

 

A Szabad Úszó Sportsuli Kft-vel kapcsolatban álló személyek tudomásul veszik, hogy adataikat címzettek részére továbbíthatják szolgáltatás nyújtás / megrendelés teljesítése érdekében.

 

 1. 11.  Az adatok megismerésére jogosultak

 

Az adatkezelővel kötött nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

 

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 12.  Adatok átadása továbbítása

 

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

 

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld a törlés tényéről.

 

 1. 13.  Érintettek jogai

 

13.1 Tájékoztatáskérés

 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbításáról 3. félnek, illetve a jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás iránti kérelmet írásban – postai úton, illetve elektronikusan kérhetnek az érintettek az adatvédelmi azonosítójára hivatkozva.  Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

 

13.2 Helyesbítés

 

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az érintettet.

 

 

 

13.3 Törlés vagy zárolás

 

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

 

13.4 Tiltakozás

 

Az érintettek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az adatkezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

 

 1. 14.  Adatkezelő kötelessége

 

Az adatkezelő köteles az érintett megkeresésére 30 napon belül írásban reagálni. Ennyi átfutási szükséges a cég korlátozott létszáma miatt, illetve egy esetleges törlés esetén átfusson minden törlési folyamat a rendszeren.

 

 1. 15.  Jogorvoslathoz való jog

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest Pf.:5) továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

 

 

 

ghoz fordulhatnak.